مدیریت کارآمد و اصولی سرعت «ماشین زیان دهی» بانک ملی ایران را گرفته است در شرایط تحریم هم می‌توان با مدیریت صحیح به اهداف و موفقیت‌های درخور تحسین رسید
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin