علیرضا شهرداری تیمارگر پیروز گفت: پیروز سه بار تا پای مرگ رفت و در یکی از موارد سرش را دوازده ساعت نمی‌توانست تکان دهد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط postbin