Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۳۳۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۲۹۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۲۸۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۳۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۳۴۰ و ۰٫۶۳۵۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۳۵۵
۰٫۶۳۴۰
۰٫۶۳۳۰
———
۰٫۶۲۹۰
۰٫۶۲۸۰
۰٫۶۲۶۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۳۳۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۲۸۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۲۶۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۳۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۳۴۰ و ۰٫۶۳۵۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۳۵۵
۰٫۶۳۴۰
۰٫۶۳۳۰
———
۰٫۶۲۸۰
۰٫۶۲۶۰
۰٫۶۲۳۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۳۴۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۳۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۴۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۳۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۳۳۰ و ۰٫۶۳۱۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۴۴۰
۰٫۶۴۲۰
۰٫۶۳۹۵
———
۰٫۶۳۴۵
۰٫۶۳۳۰
۰٫۶۳۱۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۳۴۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۴۰۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۴۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۳۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۳۳۰ و ۰٫۶۳۱۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۴۴۰
۰٫۶۴۲۰
۰٫۶۴۰۰
———
۰٫۶۳۴۵
۰٫۶۳۳۰
۰٫۶۳۱۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۳۳۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۳۶۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۳۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۳۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۳۱۵ و ۰٫۶۳۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۴۰۵
۰٫۶۳۸۵
۰٫۶۳۶۵
———
۰٫۶۳۳۰
۰٫۶۳۱۵
۰٫۶۳۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۳۳۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۳۶۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۳۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۳۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۳۱۵ و ۰٫۶۳۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۴۰۵
۰٫۶۳۸۵
۰٫۶۳۶۵
———
۰٫۶۳۳۰
۰٫۶۳۱۵
۰٫۶۳۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۲۹۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۳۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۳۶۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۲۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۲۷۰ و ۰٫۶۲۵۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۳۷۵
۰٫۶۳۶۰
۰٫۶۳۳۵
———
۰٫۶۲۹۰
۰٫۶۲۷۰
۰٫۶۲۵۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۲۹۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۳۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۳۶۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۲۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۲۷۰ و ۰٫۶۲۵۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۳۷۵
۰٫۶۳۶۰
۰٫۶۳۳۵
———
۰٫۶۲۹۰
۰٫۶۲۷۰
۰٫۶۲۵۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۳۴۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۳۰۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۲۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۳۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۳۷۰ و ۰٫۶۴۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۴۰۰
۰٫۶۳۷۰
۰٫۶۳۴۰
———
۰٫۶۳۰۰
۰٫۶۲۸۵
۰٫۶۲۵۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۳۴۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۳۰۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۲۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۳۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۳۷۰ و ۰٫۶۴۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۴۰۰
۰٫۶۳۷۰
۰٫۶۳۴۰
———
۰٫۶۳۰۰
۰٫۶۲۸۵
۰٫۶۲۵۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۴۳۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۳۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۳۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۴۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۴۴۵ و ۰٫۶۴۶۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۴۶۰
۰٫۶۴۴۵
۰٫۶۴۳۰
———
۰٫۶۳۸۵
۰٫۶۳۷۰
۰٫۶۳۵۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکسچارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲

source

توسط