حامیان استفاده از ماری جوانا در اعتراضات خود با در دست داشتن بنرهایی نسبت به اعمال محدودیت برای مصرف مواد مخدر ابراز ناخرسندی کردند.

این تجمع پس از آن صورت می‌گیرد که کنگره برزیل روز چهارشنبه ۱۲ ژوئن با تصویت اصلاح بند مرتبط با مواد مخدر درقانون‌ به دنبال تعیین مجازات بصرف داشتن مواد مخدر بدون توجه به مقدار و نوع آن است.

source

توسط postbin