با موافقت احمد وحیدی، وزیر کشور ساعت رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری در تمامی شعب سراسر کشور، به مدت دو ساعت تا ساعت ۲۴ تمدید شد.
source

source

توسط postbin