ماه: نوامبر 2023

ببینید | طاهری‌کیا: برنامه توسعه اجتماعی نداریم از این رو ظرفیت های توسعه ملی یعنی متخصصان مهاجرت می کنند

عضو هیئت علمی مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی به خبرانلاین گفت: ما از دهه‌ی شصت به این سو درگیر جستجوی حقیقت در راس نظام سیاسی هستیم و دنبال آن نبوده…