ارسال توصیه‌نامه نشست میراث ناملموس و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی به یونسکو

رییس مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای مرکزی و غربی یونسکو در پایان نشست میراث ناملموس و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی گفت: بیانیه نشست زیرمنطقه‌ای…