در انتظار برگزاری جلسه «کمیته ساماندهی شرکت ملی نفت» هستیم

کارگران روزمزدی شرکت نفت آغاجاری: کارگران روزمزدی فضای سبز شرکت نفت آغاجاری می‌گویند: منتظر جلسه کمیته ساماندهی پیمانهای حجمی شرکت ملی نفت در مناطق نفت‌خیز جنوب برای تبدیل وضعیت شغلی…